Ustroj i organizacijaska shema

Prvenstveno, Sindikat čine članovi organizirani po podružnicama.

Sindikat se sastoji od:

 • Sabora
 • Predsjedništva
 • Izvršnog odbora
 • Nadzornog odbora
 • Podružnica

SABOR SSH

Sabor je najviši organ Sindikata. Čine ga članovi Sabora koje biraju članovi Sindikata po podružnicama pred svaki Sabor na skupu članova podružnice i to na način da se u podružnicama koje broje do sto članova biraju dva člana Sabora, a na svakih slijedećih započetih pedeset članova podružnice bira se još po jedan član Sabora.

Nadležnosti Sabora su:

bira i razrješava predsjednika Sindikata

 • bira i razrješava Nadzorni odbor Sindikata
 • donosi smjernice i rezolucije o radu Sindikata do narednog Sabora
 • donosi Statut Sindikata te njegove izmjene i dopune
 • usvaja ili odbacuje Izvješće o radu Sindikata između dva Sabora
 • usvaja ili odbacuje Izvješće Nadzornog odbora Sindikata

 


Predsjedništvo Sindikata

Predsjedništvo Sindikata je najviši stalni organ Sindikata.
Predsjedništvo čine svi povjerenici podružnica, predsjednik Sindikata te članovi Izvršnog odbora Predsjedništva.

Nadležnosti Predsjedništva su:

 • donosi Program rada Sindikata u skladu sa odlukama Sabora
 • donosi pravila potrebna za rad Sindikata
 • usvaja završni račun i donosi financijski plan
 • donosi odluku o obliku i provođenju industrijskih akcija
 • donosi pravila u svezi organiziranja i provedbe industrijskih akcijadonosi odluku o pokretanju postupka zaključivanja, izmjene, obnove, otkaza ili pristupanja Kolektivnom ugovoru
 • donosi druge odluke sukladno ovom Statutu

Izvršni odbor Predsjedništva

Izvršni odbor Predsjedništva je izvršni organ čiji članovi zastupaju i predstavljaju Sindikat u javnosti, organizacijama i udrugama kojih je Sindikat član te kod poslodavca.

Članovi Izvršnog odbora Predsjedništva su:

 •  predsjednik
 •  dopredsjednik-zamjenik
 •  dopredsjednik-tajnik

Nadležnosti Izvršnog odbora predsjedništva jesu:

 • predlaže odluke Predsjedništvu
 • utvrđuje taktiku i strategiju provođenja odluka Predsjedništva
 • provodi odluke Predsjedništva i Sabora
 • pregovara po svim pitanjima od interesa za članove Sindikata
 • predstavlja i zastupa sindikat
 • imenuje stručne suradnike za pojedina područja i koordinatore sindikalnih aktivnosti za trgovačka društva u kojima sindikat okuplja članove, te određuje njihov djelokrug rada, ovlasti i vremenski rok rada

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor kontrolira rad Predsjedništva i Izvršnog odbora Predsjedništva.
Pregled cjelokupnog poslovanja obavlja najmanje dva puta godišnje, a o nalazu izvješćuje Predsjedništvo u pismenom obliku


Podružnice sindikata

Članovi Sindikata u određenom sjedištu čine podružnicu Sindikata kao oblik unutarnjeg organiziranja sukladno organizacijskoj shemi Sindikata.

Trenutno imamo 20 podružnica.

 1. Podružnica Bjelovar
 2. Podružnica Karlovac
 3. Podružnica Knin
 4. Podružnica Koprivnica
 5. Podružnica Moravice
 6. Podružnica N.Kapela
 7. Podružnica Novska
 8. Podružnica Ogulin
 9. Podružnica Osijek
 10. Podružnica Ploče
 11. Podružnica Pula
 12. Podružnica Rijeka
 13. Podružnica Slavonski Brod
 14. Podružnica Šibenik
 15. Podružnica Sisak
 16. Podružnica Split
 17. Podružnica Varaždin
 18. Podružnica Vinkovci
 19. Podružnica Virovitica
 20. Podružnica Zagreb